Reklama Lokaty online


Opis programu (wersja 2.0)


Aplikacja Traser przeznaczona jest do katalogowania oraz porównywania śladów podeszw obuwia. Dotyczy to zarówno śladów dowodowych (śladów zabezpieczonych w miejscach kryminalnych zdarzeń), jak i śladów wzorcowych (czyli śladów dostarczonych przez producentów obuwia, lub inne podmioty). Dzięki zgromadzonej bazie takich śladów policjant zajmujący się analizą śladów może w szybki sposób porównać interesujący go ślad z wieloma innymi śladami. Przykładowo nowy ślad z miejsca przestępstwa będzie mógł być porównywany z innym śladami po kątem podobieństwa, miejsca zdarzenia, rodzaju zdarzenia, czy przedziału czasowego. Jeśli na podstawie śladu dowodowego zostanie np. odnaleziony ślad wzorcowy o takim samym układzie podeszwy, to dzięki związanemu z tym śladem zdjęciu obuwia policjant będzie wiedział jak może wyglądać obuwie przestępcy. Z kolei, jeśli na podstawie śladu dowodowego zostanie (zostaną) odnalezione w bazie inne ślady dowodowe o charakterystycznym układzie podeszwy obuwia, to policjant prowadzący postępowanie śledcze będzie mógł powiązać ze sobą zdarzenia z których pochodzą dane ślady.

Poniżej zostały zestawione najbardziej charakterystyczne cechy programu Traser:
 • Typowanie wzoru podeszwy buta od którego może pochodzić ślad dowodowy (zawiera bazę śladów wzorcowych),
 • typowanie wyglądu i typu obuwia, w jakim prawdopodobnie poruszał się sprawca (program powinien zawierać zdjęcia obuwia powiązane ze wzorami podeszw obuwia),
 • kojarzenie śladów dowodowych o zgodnych cechach z różnych miejsc zdarzeń wg narzuconych kryteriów (zawiera bazę śladów dowodowych),
 • tworzenie raportów z wytypowanych przez użytkownika śladów,
 • intuicyjnia, graficzna formuła kodowania śladów,
 • możliwość graficznej obróbki śladów (specjalistyczny moduł Expert),
 • zabezpieczenie danych poprzez kontrolę dostępu użytkowników, tworzenie kopii bezpieczeństwa,
 • archiwizacja śladów dowodowych po określonym czasie (usuwanie z bazy starych śladów),
 • podział na określone moduły oraz elastyczna konfiguracja sprawia, że program jest łatwy w obsłudze,
 • architektura aplikacji oparta jest o dwuwarstwowy model klient-serwer oraz trasakcyjny model pracy z danymi,
 • możliwość jednoczesnej pracy na wielu stanowiskach (praca w sieci).
W dalszej części dokumentu został przedstawiony skrótowy opis najważniejszych części programu Traser wraz z przykładowymi zdjęciami, które można powiększać.

Główne okno aplikacji

Główne okno programu Traser zawiera graficzne menu składające się z czterech zasadniczych elementów. Są to:
 • Baza danych śladów wzorcowych
 • Baza danych śladów dowodowych
 • Porównywanie śladów
 • Opcje administratora

 • Po wybraniu jednej z powyższych opcji zostaje uruchomiony odpowiedni moduł programu. Ich opis znajduje się w dalszej części dokumentu.

  Program posiada kontrolę dostępu oraz system uprawnień użytkowników, dlatego podczas jego uruchomienia zostaje wyświetlone okienko logowania do którego należy wpisać swoje imię (pseudonim) oraz hasło. Jeśli użytkownik został wcześniej wprowadzony do bazy użytkowników programu przez administratora i wpisane dane są poprawne, nastąpi zalogowanie do programu na prawach, które zostały nadane użytkownikowi przez administratora (są to prawa przeglądania danych, modyfikacji danych oraz prawa administratora).


  Baza danych śladów dowodowych

  Moduł bazy danych śladów dowodowych przeznaczony jest do katalogowania śladów dowodowych. W skład skatalogowanego w bazie śladu wchodzi:
  • fotografia (skan) śladu dowodowego
  • kod wzoru podeszwowego
  • unikatowy numer śladu w bazie
  • data wprowadzenia śladu do bazy
  • data zabezpieczenia śladu w miejscu zdarzenia
  • miejscowość w której nastąpiło zdarzenie
  • rodzaj zdarzenia
  • dodatkowe dane opisowe
  Ślady dowodowe stanowią materiał pozwalający wyszukać i zidentyfikować inne ślady (dowodowe, wzorcowe i archiwalne) na podstawie podobieństw ich kodu oraz innych danych (takich jak, miejsce zdarzenia, rodzaj zdarzenia, czy przedział czasowy). Do tego celu służy moduł prównywania śladów (opisany w dalszej części).

  Głowne okno modułu bazy danych śladów dowodowych zawiera szereg opcji umożliwiających wprowadzanie, przeglądanie i modyfikowanie śladów. Znajdują się tu również opcje pozwalające przejść do innych modułów programu, takich jak: moduł wyszukiwania śladów, moduł kodowania, moduł "Expert", moduł "Raport" (ich opis znajduje się w dalszej części dokumentu).

  Główne okno modułu (powyżej) pozwala na wyświetlenie tylko po jednym śladzie. Do szybkiego przeglądania większej ilości śladów w bazie służy specjalne okienko widoczne po lewej stronie.

  Każdy przechowywany w bazie ślad można w dowolnej chwili wydrukować. Po wybraniu opcji drukowania następuje otwarcie modułu raportu i przesłanie do niego śladu wraz z danymi na jego temat.

  Kliknięcie na zdjęciu spowoduje jego powiększenie do wielkości rzeczywistej (dotyczy wszystkich modułów programu) Czyli przykładowo zdjęcie o rozmiarze 900x1400 pikseli, zostanie powiększone do wielkości 900x1400 pikseki). Można również użyć modułu "Expert" (opisany dalej) który posiada m.in. możliwość płynnej zmiany wielkości obrazu.

  Czas przechowywania śladu dowodowego w bazie śladów dowodowych nie jest nieograniczony. Czas ten wynosi od kilkunastu miesięcy do kilku lat w zależności od ustawień administratora w panelu konfiguracyjnym. Po upływie ustalonego czasu (decyduje data wprowadzenia śladu do bazy, a nie data zabezpieczenia śladu) program spyta się, czy dany ślad przenieść do bazy śladów archiwalnych, czy pozostawić w bazie śladów dowodowych na następny okres ustalony w opcjach archiwizacji (lub dokona automatycznej archiwizacji, jeśli tak zostanie skonfigurowany).


  Baza danych śladów wzorcorych

  Moduł bazy danych śladów wzorcowych przeznaczony jest do katalogowania śladów wzorcowych, czyli takich, które zostały dostarczone przez producenta obuwia (ew. przez inny podmiot). W skład przechowywanego w bazie śladu wzorcowego wchodzi:
  • zdjęcie (skan) zawierające odbitkę tuszową podeszwy obuwia
  • zdjęcie (skan) wierzchu i spodu pary obuwia
  • kod podeszwy obuwia
  • unikatowy numer w bazie
  • data wprowadzenia obuwia do bazy
  • dodatkowe dane opisowe
  Ślady wzorcowe stanowią materiał pozwalający wyszukać i zidentyfikować inne ślady (dowodowe, wzorcowe i archiwalne) na podstawie podobieństw ich kodu. Do tego celu służy moduł prównywania śladów (opisany w dalszej części).

  Jak można zobaczyć na poniższych zdjęciach, struktura okien tego modułu jest bardzo podobna do struktury okien modułu bazy danych śladów dowodowych. Z tego powodu pominięto tutaj ich oddzielne opisywanie.
  Kodowanie śladów

  Moduł kodowania odpowiedzialny jest za kodowanie śladów wprowadzanych do bazy (zarówno wzorcowych, jak i dowodowych) oraz modyfikację kodów śladów zarejestrowanych w bazie (o ile wystąpi taka konieczność).

  Przed zarejestrowaniem śladu w bazie, musi on zostać zakodowany w tym module poprzez wskazanie odpowiednich ikonek znajdujących się w górnej części okna. Ikonki te reprezentują rozmaite symbole, figury geometryczne, napisy, itp., które występują na podeszwach obuwia. Każdy kodowany ślad podzielony jest na trzy obszary: zelówkę, glanek i obcas które kodowane są niezależnie. Jeśli podeszwa obuwia nie zawiera żadnych elementów w jednym lub dwóch obszarach, to należy je pominąć podczas kodowania (w przypadku śladów wzorcowych może to być tylko glanek). W przypadku fragmentarycznych śladów dowodowych, gdzie nie można ustalić do jakiego obszaru podeszwy należy fragment odbitego śladu, należy wprowadzić ten sam kod dla wszystkich trzech obszarów. Takie rozwiązanie daje większe możliwości jego późniejszego odnalezienia w module wyszukiwania. Dzieje się tak dlatego, że możliwe jest też wyszukiwanie śladów tylko względem jednego lub dwóch obszarów i taki ślad będzie brany pod uwagę dla każdego z tych obszarów niezależnie. Istnieje również możliwość sprawdzenia, czy istnieje w bazie już jakiś ślad o takim lub podobnym kodzie. Dzięki tej opcji można uniknąć dublowania się śladów w bazie

  Po wejściu do modułu kodowania po lewej stronie ekranu pojawi się okno ze śladem obuwia, który ma zostać zakodowany. Poniżej śladu znajduje się przełącznik, którym można włączyć/wyłączyć linie podziału śladu na trzy obszary, co może ułatwić pracę podczas kodowania. Linie podziału można przesuwać przeznaczonymi do tego strzałkami z prawej strony śladu.

  W górnej części okna widoczna jest paleta zawierająca ikony podstawowe, które reprezentują grupy różnych ikon i nie bierze bezpośrednio udziału w kodowaniu. Kliknięcie kursorem myszki na jedną z tych ikon spowoduje otwarcie przypisanej do niej palety z ikonami kodującymi.

  Poniżej ikon podstawowych znajdują sie właściwe ikony kodująca, które biorą udział w kodowaniu śladu. Kliknięcie kursorem myszki na jedną z tych ikon spowoduje skopiowanie ikonki do wybranego obszaru kodu śladu (Zdjęcia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)


  Porównywanie śladów

  Moduł ten jest odpowiedzialny za porównywanie ze sobą śladów wzorcowych, dowodowych i archiwalnych. Użytkownik może wyszukiwać i porównywać ze sobą slady na podstawie podobieństwa kodu oraz (w przypadku śladów dowodowych) innych danych, takich jak rodzaj zdarzenia, miejsce zdarzenia, czy przedział czasowy. Szereg wyspecjalizowanych opcji pozwala użytkownikowi na dostowowanie rodzaju wyszukiwania do aktualnych potrzeb, np. wybór obszarów podeszwy buta które mają być uwzględnione w procesie wyszukiwania.

  Istnieją cztery sposoby otwarcia modułu porównującego:
  • bezpośrednio z głównego okna
  • z modułu bazy danych śladów wzorcowych
  • z modułu bazy danych śladów dowodowych
  • z modułu kodowania
  Jeśli użytkownik otworzy moduł porównań z modułu bazy danych śladów wzorcowych (albo dowodowych), to automatycznie zostanie przesłany bieżący ślad wzorcowy (dowodowy), który będzie poddawany porównywaniu. Dodatkowo, po lewej stronie ekranu zostanie wyświetlone okno z przesłanym śladem. Dzięki temu użytkownik nie musi wprowadzać ręcznie numeru śladu, który chce porównywać (oczywiście może to zrobić w każdej chwili). Istnieje również możliwość ręcznego wprowadzenia kodu śladu, na podstawie którego zostanie dokonany proces porównywania (bez konieczności wcześniejszego wprowadzania śladu do bazy).

  Program oferuje trzy tryby wyszukiwania:
  • Prosty
  • Dokładny
  • Z dokładnością
  Sposób wyszukiwania Prosty polega na tym, że wyszukane zostają te ślady, których kod zawiera wszystkie symbole zawarte w kodzie porównywanym. Nie są brane pod uwagę dodatkowe symbole, które mogą wystąpić w znalezionym śladzie. Przykładowo: ślad porównywany (X) zawiera kod (a,c,d,k), natomiast ślad znaleziony (Y) zawiera kod (a,c,d,f,i,k,s). Wszystkie cztery symbole (a,c,d,k) śladu X zostały znalezione w śladzie Y, dlatego ślad Y zostanie uwzględniony w rezultacie wyszukiwania.

  Sposób wyszukiwania Dokładny polega na tym, że wyszukane zostają tylko te ślady, których kod dokładnie odpowiada kodowi śladu porównywanego. Jeśli ślad porównywany (X) posiada kod (a,d,k), a ślad wyszukiwany (Y) posiada kod (a,d,g,k), to ślad Y zostanie odrzucony, ponieważ jego kod nie odpowiada dokładnie kodowi śladu X (ślad ten zostałby uwzględniony przy zastosowaniu wyszukiwania prostego).

  Sposób wyszukiwania Z dokładnością wyszukuje ślady z procentową dokładnością, która jest ustalana przez użytkownika suwakiem znajdującym się poniżej tej opcji.
  Jeśli ślad porównywany (X) zawiera kod (b,d,e,k,s), a ślad wyszukiwany (Y) zawiera kod (b,c,e,h,s,w), a wiąc 3 z 5-ciu symboli kodowych, to ślad taki (X) posiada 60% zgodności ze śladem wyszukiwanym (Y). Ślad ten zostanie uwzględniony, pod warunkiem, że użytkownik ustalił próg dokładności na 60% lub mniej, w przeciwnym razie zostanie on odrzucony.
  Procentowa dokładność liczona jest oddzielnie dla każdego obszaru. Jeśli więc dla któregoś z uwzględnionych przy wyszukiwaniu obszarów podeszwy wynik będzie mniejszy od zadanego progu, to taki ślad zostanie odrzucony. Próg błędu przy zastosowaniu tego sposobu wyszukiwania wynosi maksymalnie 0,5% dla każdego obszaru (jest to spowodowane zaokrąglaniem do pełnego procentu).

  Okienko kojarzenia śladów pozwala ustalić kilka dodatkowych parametrów wyszukiwania śladów dowodowych, które są uwzględnione przy wyszukiwaniu. Tymi dodatkowymi parametrami są: rodzaj zdarzenia, miejsce zdarzenia oraz przedział czasu w którym nastąpiło zdarzenie.  Rezultaty wyszukiwania

  W tej części programu przedstawiane są rezultaty procesu wyszukiwania śladów. Wszystkie znalezione ślady prezentowane są w postaci miniaturowych zdjęć. Do każdego zdjęcia przypisany jest numer porządkowy znalezionego śladu oraz numer tego śladu w bazie śladów (wzorcowych, dowodowych lub archiwalnych). Na ekranie może być wyświetlonych jednorazowo maksymalnie 9 śladów. Jeśli liczba znalezionych śladów przekracza 9, to za pomocą strzałek znajdujących się w lewym dolnym rogu okna użytkownik może wyświetlać następne (poprzednie) zestawy śladów. Liczba znalezionych śladów wyświetlana jest w lewym górnym rogu okna, natomiast w prawym górnym rogu wyświetlany jest numer aktualnie wybranego (podświetlonego) śladu. Po wybraniu któregoś ze znalezionych śladów można go wysłać (wraz ze śladem porównywanym) do modułu Raport w celu wydruku, wysłać do modułu Expert w celu dalszej specjalistycznej analizy, porównywać kody i powiększać.

  Okienko po lewej stronie przedstawia bardziej szczególowe informacje, które można uzyskać na temat dowolnego śladu, wytypowanego w procesie porównywania.

  Program oferuje również możliwość bezpośredniego porównania ze sobą kodu śladu porównywanego i znalezionego.


  Raport

  Moduł Raport jest zewnętrznym modułem programu Traser i służy do drukowania wybranego(ych) śladu(ów) wraz z opisami. Oprócz wydruku samych śladów istnieje również możliwość sporządzenia przez użytkownika ekspertyzy oraz dodatkowych notatek do raportu, które będą drukowane na dodatkowych stronach stronach. Raport może się więc składać maksymalnie z czterech stron (ślad porównywany + ślad wytypowany + ekspertyza + notatki). Jeśli z jakiś powodów użytkownik nie będzie chciał drukować kompletnego raportu, może oddznaczyć tą stronę, którą chce pominąć.
  Moduł Raport może być również uruchomiony niezależnie od głównego programu. Dzięki temu możliwe jest natychmiastowe wydrukowanie wcześniejszego(-ych) raportu(-ów) (naturalnie, o ile został(-y) on(-e) zapisane na dysku).

  Okienko widoczne po lewej stronie przedstawia podgląd drukowanego śladu. W górnej części widoczne jest kilka użyteczych opcji, m.in. opcja zapisu i odczytu raportu do(z) pliku.

  Dzięki gotowemu szablonowi z ekspertyzą (którą można dowolnie konfigurować), użytkownik nie musi zajmować się żmudnym wypełnianiem standardowych treści, skupiając się na naistotniejszych informancjach.


  Expert

  Ekspert jest specjalistycznym modułem pozwalającym na dokładniejszą obróbkę i analizę śladów. Oferuje on szereg opcji umożliwiających wizualną manipulację obrazem w celu zwiększenia jego wyraźności oraz uwydatnienia słabo widocznych szczegółów. Jest to jeden z zewnętrznych modułów programu Traser, co oznacza że użytkownik może również korzystać z niego niezależnie od głównego programu.
  Archiwizacja śladów

  Moduł ten umożliwia selekcję śladów przeznaczonych do archiwizacji. W zależności od ustawiań w panelu administratora, archiwizacja śladów może przebiegać automatycznie (program sam zarchiwizuje ślady spełniające kryterium przeniesienia ich do archiwum, a widoczne obok okienko nie wyświetli się) lub półautomatycznie (program wyszuka ślady spełniające kryterium przeniesienia ich do archiwum, a użytkownik wybierze, które z nich zarchiwizować, a które zostawić na następny okres).


  Opcje Administratora

  Panel administratora zawiera menu pozwalające konfigurować zachowanie się programu Traser. Wybranie określonej pozycji menu spowoduje otwarcie odpowiedniego okienka zawierającego szczegółowe opcje. Tylko użytkownik posiadający uprawnienia administratora programu może korzystać z panelu administratora

  Okno to służy do dodawania, usuwania oraz modyfikacji danych o użytkownikach, którzy posiadają dostęp do programu. Każdy użytkownik który ma pracować z programem Traser musi zostać wcześniej zarejestrowany przez administratora programu. Wprowadzając nowego użytkownika należy podać jego imię lub pseudonim, podać hasło którym będzie się posługiwał podczas logowania do programu oraz określić przysługujące mu prawa.
  Po wprowadzeniu nowego użytkownika i zatwierdzeniu go opcją "Zatwierdź" zostanie on dopisany do listy użytkowników programu. Od tej chwili może on zalogować się do programu niezależnie, na prawach przydzielonych mu przez administratora.

  Opcje zgrupowane w tym oknie służą do ustawiania parametrów związanych z tworzeniem przez program kopii bezpieczeństwa baz danych. Dodatkowo istnieje tutaj możliwość wykonania takiej kopii niezależnie od ustawień programu.

  W tym okienku ustawiane są parametry związane z archiwizacją śladów dowodowych, takie jak czas przechowywania śladu w bazie; ustalenie cyklu czasowego w którym program będzie sprawdzał, czy w bazie znajdują się ślady spełniające kryterium przeniesienia ich do archiwum oraz sposób archiwizowania śladów (automatyczny lub półautomatyczny)

  W tym okienku ustalane są parametry związane z dostępem do serwera baz danych, takie jak nazwa serwera, typ połączenia oraz ścieżka do katalogu z plikami bazodanowymi.

  Podczas pracy z programem może się zdarzyć jakaś nieoczekiwana sytuacja (np. wyłączenie prądu podczas zapisu danych, działanie wirusa), która spowoduje uszkodzenie danych przechowywanych w plikach bazodanowych. Również sam użytkownik może popełnić jakieś błędy (np. skasowanie istotnych śladów z bazy, skasowanie plików z dysku), które będą wymagały naprawy. Właśnie tego typu potencjalne problemy są przyczyną, dla której program posiada szereg opcji dotyczących tworzenia kopii bezpieczeństwa wszystkich baz danych oraz odzyskiwania danych.

  W tym miejscu programu możliwe jest odzyskanie danych z kopii bezpieczeństwa. Wystarczy wskazać które bazy mają zostać przywrócone (baza danych śladów wzorcowych, dowodowych, archiwalnych oraz baza użytkowników programu) i użyć opcji "Odtwórz".

  W tym okienku użytkownik może w łatwy sposób stworzyć nowe pliki bazodanowe. Nie jest tutaj wymagana znajomość działania serwera baz danych, ani składnia języka SQL.

  Widoczne po lewej stronie okienko służy do definiowania wzorcowych szablonów opisujących wprowadzane do bazy ślady. Szablon ten będzie się pojawiał podczas dodawania nowego śladu. Takie rozwiązanie pozwala użytkownikowi uniknąć wpisywania za każdy razem tych samych informacji podczas dodawania nowych śladów do bazy. Szablony definiuje się oddzielnie dla śladu wzorcowego oraz dowodowego.
  Powrót na stronę główną